Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo Stanovy Europa Uomo Slovensko

Stanovy Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Stanovy Čl. I. - Názov združenia

(1)  Názov združenia je „Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty“ (ďalej v texte len „združenie“). Anglický ekvivalent názvu združenia je „Europa Uomo Slovakia – Response to Prostate Cancer“.
(2)  Združenie môže používať aj skrátený názov „Europa Uomo Slovensko“ alebo jeho anglický ekvivalent „Europa Uomo Slovakia“.

Stanovy Čl. II. - Sídlo združenia

(1)  Sídlom združenia je Bohrova 5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
(2)  Adresa sídla je adresou, na ktorú sa združeniu doručujú všetky písomnosti.

StanovyČl. III. - Ciele združenia a spôsob ich dosahovania

Ciele združenia sú nasledovné:
(1)  Podporovať rozširovanie a výmenu aktuálnych informácií týkajúcich sa rakoviny prostaty na Slovensku a v Európe.
(2) Zvyšovať informovanosť pacientov a verejnosti o rakovine prostaty.
(3)  Upozorňovať na potrebu systematického vyhľadávania a skorej diagnostiky rakoviny prostaty.
(4)  Presadzovať prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu zdravotnú starostlivosť o pacientov s rakovinou prostaty.
(5)  Presadzovať prijatie opatrení o kvalitnej podpornej starostlivosti pre pacientov počas a po liečbe rakoviny prostaty.
(6)  Zasadzovať sa za školenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov o špecifickom prístupe k pacientkom s rakovinou prostaty.
(7)  Poukazovať na optimálne postupy v starostlivosti o pacientov s rakovinou prostaty a podporovať ich.
(8)  Požadovať pravidelné hodnotenie kvality prístrojov slúžiacich na diagnostiku a liečbu rakoviny prostaty.
(9)  Napomáhať tomu, aby muži rozumeli každej navrhovanej liečbe, vrátane možnosti účasti na klinických testoch a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.
(10)  Podporovať pokrok v oblasti výskumu rakoviny prostaty.

Stanovy Čl. IV.

(1)  Združenie dosahuje svoje ciele najmä :
  a)  organizovaním vzdelávacích aktivít, vrátane konferencií, seminárov a odborných prednášok,
  b)  informačnými aktivitami, ktoré sú zamerané na zlepšenie povedomia verejnosti o rakovine prostaty, najmä formou letákov, brožúr, alebo kampaňou v hromadných informačných prostriedkoch,
  c)  lobingom pri príprave a prijímaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných dokumentov.
(2)  Združenie na účel dosiahnutia svojich cieľov intenzívne spolupracuje s lekármi, inými odborníkmi alebo organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, diagnostikou a liečbou rakoviny prostaty, s verejnými činiteľmi na parlamentnej, vládnej a samosprávnej úrovni a ďalšími osobami pôsobiacimi na Slovensku alebo v zahraničí, ktorých činnosť súvisí s cieľmi združenia.

Stanovy Čl. V. - Členstvo v združení

(1)  Členstvo v združení je dobrovoľné.
(2)  Členom združenia môže byť
  a)  muž, ktorý je alebo bol liečený s diagnózou rakoviny prostaty,
  b)  právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá vykonáva činnosť v oblasti, ktorá s dotýka problematiky rakoviny prostaty,
  c)  každá fyzická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na uskutočňovaní cieľov združenia.
(3)  Fyzická osoba sa môže stať členom združenia na základe písomnej prihlášky, ktorej obsahom musia byť osobné údaje v rozsahu najmenej meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a písomné prehlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Správna rada združenia (ďalej len „správna rada“).
(4)  Právnická osoba sa môže stať členom združenia na základe písomnej prihlášky, ktorej obsahom musia byť identifikačné údaje právnickej osoby v rozsahu najmenej názov, sídlo a IČO, ak je pridelené, osobné údaje jej štatutárneho zástupcu v rozsahu podľa ods. 3, stručný opis činnosti, ktorú právnická osoba vykonáva v oblasti, ktorá sa dotýka problematiky rakoviny prostaty a prehlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo inou, na to splnomocnenou osobou. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne správna rada.
(5)  Člen združenia je povinný dodržiavať ustanovenia stanov združenia. Člen združenia má právo
  a)  zúčastniť sa schôdze Valného zhromaždenia združenia (ďalej len „valné zhromaždenie“) a predkladať návrhy,
  b)  hlasovať na valnom zhromaždení,
  c)  byť zvolený do orgánov združenia,
  d)  požadovať vysvetlenie od správnej rady týkajúce sa jej činnosti,
  e)  vystúpiť zo združenia.
(6)  Členstvo v združení zaniká
  a)  dňom nasledujúcim po doručení oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
  b)  dňom nasledujúcim po dni rozhodnutia správnej rady o vylúčení člena,
  c)  ak ide o fyzickú osobu smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, alebo nezvestného,
  d)  ak ide o právnickú osobu zánikom, zlúčením, splynutím alebo rozdelením.
(7)  Člena združenia je možné vylúčiť zo združenia ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil ciele združenia alebo ustanovenia týchto stanov.
(8)  Ak je členom združenia právnická osoba, má na účely hlasovania v orgánoch združenia jeden hlas.
(9)  Členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách, združeniach a iniciatívach, ak ich pôsobenie nie je v rozpore s cieľmi alebo činnosťou združenia.

Stanovy Čl. VI. - Orgány združenia

(1)  Orgánmi združenia sú
  a)  valné zhromaždenie,
  b)  správna rada,
  c)  predseda združenia (ďalej len „predseda“),
  d)  dozorná rada združenia (ďalej len „dozorná rada“).
(2)  Členmi orgánov združenia môžu byť len členovia združenia starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady a čestným členom správnej rady môže byť aj osoba, ktorá nie je členom združenia.
(3)  Členmi správnej rady môžu byť len muži. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na čestných členov správnej rady, ktorí nemajú právo hlasovať v správnej rade.

Stanovy Čl. VII. - Valné zhromaždenie

(1)  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
(2)  Členom valného zhromaždenia je každý člen združenia. Ak ide o člena združenia, ktorý je právnickou osobou, zastupuje tohto člena na valnom zhromaždení štatutárny orgán alebo iná osoba na to splnomocnená.
(3)  Valné zhromaždenie
  a)  volí a odvoláva členov správnej rady,
  b) volí a odvoláva členov dozornej rady,
  c)  schvaľuje stanovy združenia a ich zmenu,
  d)  schvaľuje správu správnej rady o činnosti a hospodárení združenia od posledného valného zhromaždenia a schvaľuje správy dozornej rady,
  e)  prijíma dokumenty koncepčnej a strategickej povahy, týkajúce sa ďalšieho smerovania a činnosti združenia,
  f)  môže prijímať iné uznesenia odporúčacieho charakteru,
  g)  rozhoduje o zániku združenia.
(4)  Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za dva roky. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada zaslaním písomnej pozvánky najmenej dva mesiace pred dňom jeho konania. Súčasťou písomnej pozvánky na valné zhromaždenie je návrh programu, ktorý navrhuje správna rada.
(5)  Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné v čase, ktorý bol určený v pozvánke ako čas začiatku valného zhromaždenia, predseda odloží začiatok valného zhromaždenia o jednu hodinu. Po uplynutí jednej hodiny od času, ktorý bol v pozvánke určený ako čas začiatku valného zhromaždenia sa ustanovenie odseku 7 štvrtej vety nepoužije.
(6)  Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia, najmenej mesiac a najneskôr dva mesiace pred konaním v prípadoch určených stanovami. Ak mimoriadne valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, použije sa postup podľa odseku 5.
(7)  Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasovanie je verejné. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak nie je ustanovené inak. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.
(8)  Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda združenia a dvaja overovatelia, ktorých valné zhromaždenie volí na začiatku schôdze.

Stanovy Čl. VIII. - Správna rada

(1)  Správna rada je výkonným orgánom združenia a riadi jeho činnosť.
(2)  Správna rada má najmenej troch a najviac sedem riadnych členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členmi správnej rady môžu byť len muži, z ktorých aspoň tretina je, alebo bola liečená s diagnózou rakoviny prostaty. Ak správna rada prestane spĺňať tieto podmienky, predseda združenia je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s návrhom na voľbu členov správnej rady.
(3)  Správna rada môže mať aj čestných členov, ktorí majú právo zúčastňovať sa na jej rokovaniach s hlasom poradným. Čestným členom správnej rady môže byť najmä významný odborník v oblasti výskumu, diagnostiky a liečby rakoviny prostaty, alebo iná významná osobnosť verejného života.
(4)  Čestní členovia nemajú právo hlasovať a ich prítomnosť sa neberie do úvahy na účely uznášaniaschopnosti a väčšiny potrebnej na rozhodovanie správnej rady.
(5)  Volebné obdobie členov správnej rady je štvorročné. Ak po uplynutí volebného obdobia nie sú zvolení noví členovia správnej rady, vykonávajú funkciu člena správnej rady doterajší členovia až do doby, kým nie sú zvolení noví členovia správnej rady.
(6)  Správna rada
  a)  rozhoduje o zásadných otázkach praktickej realizácie cieľov združenia,
  b)  volí a odvoláva predsedu,
  c)  volí a odvoláva čestných členov správnej rady,
  d)  rozhoduje o zvolaní valného zhromaždenia a navrhuje program rokovania,
  e)  dáva súhlas s rozhodnutiami predsedu združenia, ktoré sa týkajú nakladania s nehnuteľným majetkom združenia, alebo nakladania s majetkom združenia v hodnote vyššej ako 100 000,- Sk,
  f)  dáva predsedovi združenia súhlas s uzatvorením pracovných zmlúv, alebo iných zmlúv, ktorých predmetom je vykonanie diela alebo činnosti uhrádzaných z prostriedkov združenia v sume vyššej ako 25 000,- Sk celkovo alebo 15 000,- Sk mesačne,
  g)  vypracúva a schvaľuje rozpočet združenia a predkladá ho dozornej rade,
  h)  vypracúva a schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia, ktorej súčasťou je záverečný účet združenia a predkladá ju dozornej rade, i)  rokuje a uznáša sa na zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti združenia a v týchto otázkach je oprávnená zaviazať predsedu na určité konanie, najmä na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s určitým programom rokovania,
  j)  môže prijať rokovací poriadok správnej rady,
  k)  rozhoduje o prijatí za člena združenia,
  l)  vedie zoznam členov združenia,
  m)  rozhoduje o vylúčení člena združenia,
  n)  schvaľuje štatút národného fóra.
(7)  Správna rada volí predsedu z členov združenia, ktorí boli, alebo sú liečení s diagnózou rakoviny prostaty.
(8)  Správna rada schvaľuje rozpočet združenia a výročnú správu združenia až po vyjadrení sa dozornej rady. Správna rada je povinná poskytnúť dozornej rade na vyjadrenie sa k dokumentom podľa prvej vety najmenej 15 pracovných dní.
(9)  Správna rada rozhoduje v zbore. Správna rada prijíma rozhodnutia konsenzom alebo hlasovaním. Hlasovanie o voľbe a odvolaní člena orgánu združenia, alebo o vylúčení člena zo združenia je vždy tajné. V ostatných prípadoch sa koná tajné hlasovanie len ak o tom rozhodne správna rada na návrh riadneho člena. Na prijatie rozhodnutia správnej rady hlasovaním je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov, ak nie je ustanovené inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia.
(10)  Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace.
(11)  Z rokovania správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci zúčastnení členovia správnej rady.

Stanovy Čl. IX. - Predseda združenia

(1)  Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia.
(2)  Volebné obdobie predsedu združenia je štvorročné.
(3)  Predsedu môže odvolať správna rada, ak predseda svojou činnosťou poškodzuje dobré meno združenia, alebo vo svojej činnosti porušuje ciele združenia, alebo stanovy združenia.
(4)  Predseda
  a)  je národným zástupcom a národným delegátom organizácie Europa Uomo – The European Prostate Cancer Coalition pre Slovenskú republiku,
  b)  je predsedom správnej rady a vedie rokovania správnej rady a valného zhromaždenia,
  c)  zvoláva zasadnutia správnej rady a navrhuje program jej rokovania,
  d)  môže zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia a navrhuje program jeho rokovania,
  e)  je povinný na požiadanie správnej rady, dozornej rady alebo na návrh najmenej jednej tretiny členov združenia zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s programom, ktorý navrhujú,
  f)  má právo rozhodovať o neodkladných záležitostiach týkajúcich sa združenia v období medzi zasadnutiami správnej rady,
  g)  vykonáva ostatné činnosti, ktoré nie sú zverené do pôsobnosti iných orgánov združenia.
(5)  V čase, kedy výkon funkcie predsedu zanikol alebo skončil a ešte nebol zvolený nový predseda, vykonáva funkciu predsedu poverený člen správnej rady. Správna rada je povinná poveriť člena podľa prvej vety do 15 dní odo dňa zániku alebo skončenia funkcie predsedu.

Stanovy Čl. X. - Dozorná rada

(1)  Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.
(2)  Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady. Členom dozornej rady môžu byť aj osoby, ktoré nie sú členmi združenia.
(3)  Dozorná rada
  a)  kontroluje hospodárenie združenia a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov združenia pri jeho činnosti,
  b)  vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a výročnej správe združenia, najmä z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov združenia a z pohľadu súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia,
  c)  v odôvodnených prípadoch, najmä ak zistí nedostatky v hospodárení združenia, alebo porušenie stanov združenia, môže zvolať správnu radu alebo požiadať predsedu o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s určitým programom rokovania,
  d)  informuje o svojej činnosti valné zhromaždenie,
  e)  môže predkladať návrhy na prerokovanie v správnej rade,
  f)  zaujíma stanoviská k návrhom, ktoré jej predložia ostatné orgány združenia,
  g)  môže prijať rokovací poriadok dozornej rady.
(4)  Dozorná rada rozhoduje v zbore. Dozorná rada prijíma rozhodnutie konsenzom, alebo hlasovaním. Dozorná rada hlasuje tajne, ak o to požiada niektorý z jej členov. Na prijatie rozhodnutia dozornej rady hlasovaním je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(5)  Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 12 mesiacov.
(6)  Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci zúčastnení členovia dozornej rady.
(7)  Dozorná rada oboznamuje správnu radu s výsledkami svojho rokovania bez zbytočného odkladu.

Stanovy Čl XI. - Spoločné ustanovenia k orgánom združenia

(1)  Členstvo v orgánoch združenia, vrátane čestného členstva, zaniká
  a)  dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol člen orgánu združenia odsúdený za úmyselný trestný čin,
  b)  dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej žiadosti o vzdaní sa funkcie v orgáne združenia,
  c)  dňom zániku členstva v združení.
(2)  Na realizáciu špecifických programov, riešenia vybraných úloh a skvalitňovanie činnosti združenia môže správna rada zriadiť poradné orgány alebo pracovné komisie. Ich členmi môžu byť aj osoby, ktoré nie sú členmi združenia. Výsledky práce týchto orgánov má pre orgány združenia charakter odporúčania. XIa.

Národné fórum

(1)  Národné fórum tvoria fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa hlásia k boju s rakovinou prostaty a stotožňujú sa s cieľmi združenia. Na tento účel národné fórum môže najmä prijímať odporúčania pre orgány združenia.
(2)  Národné fórum je súčasťou združenia. Národné fórum nemá právnu subjektivitu.
(3)  Na vznik členstva v národnom fóre sa vzťahujú ustanovenia o vzniku členstva obdobne. Členstvo v národnom fóre nepodlieha schváleniu správnou radou.
(4)  Člen združenia je aj členom národného fóra.
(5)  Podrobnosti o organizácii a činnosti národného fóra upraví správna rada v štatúte národného fóra.

Stanovy Čl. XII. - Hospodárenie združenia

(1)  Finančným rokom združenia je kalendárny rok.
(2)  Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného správnou radou. Ak správna rada rozpočet neschváli, hospodári združenie podľa rozpočtu na predchádzajúci finančný rok až do doby, kým správna rada neschváli nový rozpočet.
(3)   Zdrojmi finančných a materiálnych prostriedkov združenia sú:
  a)  dary a príspevky od fyzických osôb alebo právnických osôb,
  b)  výnosy z majetku,
  c)  výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a iných podujatí,
  d)  iné príjmy, ktoré zachovávajú nezávislosť združenia.
(2)  Výdavkami združenia sú najmä:
  a)  výdavky na činnosť a aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia,
  b)  výdavky na úhradu členského poplatku v Europa Uomo – The European Prostate Cancer Coalition.
(3)  Orgány združenia nakladajú s finančnými a materiálnymi prostriedkami čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie a s prihliadnutím na napĺňanie cieľov združenia.

Stanovy Čl. XIII. -Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)  Na zmenu stanov a na rozhodnutie o zániku združenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov združenia.
(2)  Na účely určenia väčšiny potrebnej na rozhodnutie orgánu združenia sa použije zaokrúhľovanie smerom nadol.
(3)  Meniť alebo dopĺňať ciele združenia uvedené v čl. III. je možné len v prípade zmeny alebo doplnenia cieľov Europa Uomo – The Prostate Cancer Coalition.
(4)  Výklad ustanovení týchto stanov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie byť v rozpore s cieľmi združenia.