Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko

Euroa Uomo SlovakiaPredseda Občianskeho združenia EUS :

Koprda Vasil, Prof.Ing.DrSc., nar. 6.3.1940, bytom: Bohrova 5, 85101 Bratislava -5,
e-mail:vasil.koprda@stuba.sk

Euroa Uomo SlovakiaPrípravný výbor Občianskeho združenia EUS :

Romančík Viktor, Prof.MUDr.Ing.DrSc., nar.8.8.1933, bytom: Sekurisova 2, 841 01 Bratislava,

Tolgyessy Juraj, Prof.Ing.DrSc., nar.27.1.1931, bytom: Arménska 8, 821 06 Bratislava -2,
e-mail: JurajTolgyessy@seznam.cz

Koprda Vasil, Prof.Ing.DrSc., nar. 6.3.1940, bytom: Bohrova 5, 85101 Bratislava -5,
e-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Euroa Uomo SlovakiaSprávna rada Občianskeho združenia EUS:

Koprda Vasil, Prof.Ing.DrSc., nar. 6.3.1940, bytom: Bohrova 5, 85101 Bratislava -5,
e-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Tolgyessy Juraj, Prof.Ing.DrSc., nar.27.1.1931, bytom: Arménska 8, 821 06 Bratislava -2, e-mail: JurajTolgyessy@seznam.cz

Furdík Igor, nar. 29.9.1927, bytom: Revolučná štvrť 957/4, 924 01 Galanta, tel: 031-7804113 – privát

Euroa Uomo SlovakiaDozorná rada združenia:

Piatrik Milan, Prof.Ing.CSc., nar. 7.3.1943, bytom: Višňová 12, 831 01 Bratislava -37, e-mail: milan.piatrik@stuba.sk

Goncalvos Frederico, Doc.MUDr.CSc., zam.: Urologická klinika, Fakultná NsP Akad. L. Dérera, Limbova 5, Kramáre, 833 05 Bratislava-37

Ruisl Edmund, nar. 23.10.1937, bytom: Radvanská 42, 811 01 Bratislava,

V Bratislave, 6.2.2006 Vasil Koprda, predseda