Europa Uomo  Europa Uomo Slovensko


Občianske združenie Europa Uomo Slovensko – Odpoveď na rakovinu prostaty

Bohrova 5
851 01 Bratislava


Číslo spisu registrácie na MV SR : VVS/1-900/90-27767,
dňa 17.2.2006

IČO: 30801028
Číslo účtu : 2662752091, Tatra banka

E-mail: vasil.koprda@stuba.sk

Europa Uomo  Inkontinencia moča

Inkontinencia (neschopnosť zadržiavania moča) je zdravotný aj sociálny problém najmä starších pacientov. Môže signalizovať dosiaľ skryté a závažné ochorenie. Inkontinencia je objektívne zistiteľná a hodnotiteľná. V určitých prípadoch sa dá pomocou chirurgických postupov (plastika, resekcia, umelé svierače), za podpory modernej liečebnej intervencie, cielenej rehabilitácie a tréningom procesov ovplyvňujúcich mikciu dosiahnuť zlepšenie nepriaznivého stavu. Možnosti konzervatívnej liečby inkontinencie moča :
 • medikamentózne – neexistuje žiadny liek, ktorý by izolovane pôsobil na močový mechúr alebo na systém svieračov,
 • tréning panvového dna – súbor špeciálnych gymnastických cvikov, respektíve v kombinácii s elektrostimuláciou svalov panvového dna,
 • nácvik toalety – pobádanie pacienta v pravideľných časových intervaloch,
 • tréning poklepom močového mechúra v pravideľných časových intervaloch vhodný pri vysokých transverzálnych poškodeniach miechy a pri skleróze multiplex,
 • urinály – určené výlučne pre mužov,
 • intermitentná katetrizácia a samokatetrizácia,
 • suprapubická funkčná epicystostómia,
 • stály močový kateter.
Tam kde liečebné postupy zlyhávajú, ponúka sa použitie jednorázových absorpčných prostriedkov, ktoré pacientovi pomôžu riešiť tento hendikep a umožnia mu návrat k predošlým aktivitám. Jednorázové absorpčné prostriedky sú konštruované tak, aby rýchlo odvádzali moč z mikroporézneho povrchu do svojho jadra, kde sa premení na pevne viazaný gél.
Voľba absorpčného prostriedku pri inkontinencii zohľadňuje dve kritéria:
 • sacia kapacita musí byť primeraná stupňu inkontinencie,
 • zvolený prostriedok musí splňovať požiadavky na bezpečnosť používajúceho.
K tomu je treba zvoliť správny druh takejto pomôcky a jej správnu veľkosť.
Závažnosť inkontinencie charakterizuje najlepšie množstvo moča odchádzajúce v priebehu štyroch hodín :
 • ľahká inkontinencia – strata moča 50 – 100 ml, zahrňuje únik moča pri kašli, smiechu, kýchaní, zdvíhaní predmetov, a i., - rieši sa používaním absorpčných vložiek,
 • stredne ťažká inkontinencia – strata 100 – 200 ml moča, ktorý nastáva pri zmene polohy, pri behu, chôdzi, pri chôdzi po schodoch, pri fyzickej námahe – rieši sa pomocou vložených plienok,
 • ťažká inkontinencia – strata 200 – 300 ml moča, často u ležiacich pacientov, prípadne kombinovaná s únikom stolice – rieši sa obvykle používaním absorpčných nohavičiek,
 • veľmi ťažká inkontinencia – moč sústavne uniká bez akejkoľvek kontroly.
Dôležitou charakteristikou absorpčných pomôcok je ich savosť. Absorpčné vložky majú savosť 50 – 300 ml, veľké vložky až 800 ml. Plienky majú savosť 800 – 3200 ml a plienkové nohavičky 1000 – 3000 ml. O dostupnosti a úhrade týchto pomôcok sa dá informovať na číselníku VšZP, www.vzp.cz a na internetových stránkach: www.hartmann.cz/obsah/, www.tena.com/cz/, www.medicina.cz, www.bbraunweb.cz, www.untraco.cz, a i.

Literatúra: J.Štepán: Jednorázové absorpční prostředky pro inkontinenci moči, Remedia 16,6, 2006,str.578-583 ; D.K.Newman: Inkontinence products and devices for elderly, Urol.Nurs. 2004,24,316-333